Etablering af stikledning

Betaling af investerings- og stikledningsbidrag.

Ved etablering af ny kapacitet i NGF Nature Energy Distributions gasnet betales investerings- og stikledningsbidrag efter nedenstående retningslinjer.
Følgende situationer for etablering af ny kapacitet forekommer:

Distributionsnet er etableret

Distributionsnet skal etableres

Ø20 mm stikledning og distribution af op til 6 m3/time

Metode A

Metode B

Stikledning > ø20 mm og/eller distribution af mere end 6 m3/time eller 300.000 m3/år 

Metode C og

Metode D

 

Metode A. Stikledningsbidrag ved ø20 mm stikledning med max. distribution på 6 m3/time.   

Længde af stikledning     

   Stikledningsbetaling excl. moms    

   Stikledningsbetaling incl. moms   

0 - 25,00 m

12.000,00 kr.

heraf er arbejdsløn 7.000,00 kr. 

15.000,00 kr.

heraf er arbejdsløn 8.750,00 kr.

over 25,00 m

   12.000,00 kr. + 300,00 kr./m ud over 25 m     

heraf er arbejdsløn 7.000,00 kr.

      15.000,00 kr. + 375,00 kr./m ud over 25 m         

heraf er arbejdsløn 8.750,00 kr.

 Stikledningens længde måles fra tilslutningspunktet på distributionsnettet og helt frem til regulatorskabet.

 

Metode B. Investeringsbidrag i forbindelse med anlæg af distributionsnet med henblik på, at forsyne kunder med max. distribution på 6 m3/time.

Ved konkrete forespørgsel vedr. udbygning af naturgasforsyning til et nyt område eller en enkelt kunder vurderer NGF Nature Energy Distribution omfanget og værdien af investeringen til etablering af distributionsnet inklusiv planlægning, projektering og tilsyn m.v. Investeringer til anlæg af stikledninger medtages ikke.

Investeringsbidraget svarer til anlægsinvesteringen nævnt ovenfor, dvs. investeringer, som kan henføres til etablering af distributionsledninger m.v. udover stikledningen. Investeringsbidraget betales forud for etableringstidspunktet.

Metode C. Investeringsbidrag ved anlæg af distributionsnet og/eller stikledning til forsyning af kunder med distribution på mere end 6 m3/time.

Ved konkrete forespørgsel om etablering af kapacitet i distributionssystemet vurderer NGF Nature Energy Distribution et eventuelt nyt kapacitetsbehov. Den nødvendige anlægsinvestering for etablering af den efterspurgte kapacitet fastlægges.
 
Investeringsbidrag, svarende til den del af anlægsinvesteringen, som ikke forventes at være tilbagebetalt til distributionsselskabet efter tre år via kundens forventede distributionsbetaling, betales forud for anlægsinvesteringens gennemførelse.
 
NGF Nature Energy Distribution kan efter en vurdering af den konkrete risiko i projektet helt eller delvis kræve sikkerhedsstillelse for den del af anlægsinvesteringen, som ikke betales som investeringsbidrag.
 
NGF Nature Energy Distribution kan kræve sikkerheden opretholdt så længe det vurderes, at der er en væsentlig risiko for tab, og sikkerhedsstillelsen kan ikke frigives uden skriftlig accept fra NGF Nature Energy Distribution.

Såfremt kunden ikke kan stille den fornødne sikkerhed kræves et investeringsbidrag svarende til anlægsinvesteringen.

Metode D. Betaling af anlæg af distributionsnet og/eller stikledning til forsyning af nye naturgaskunder med et årsforbrug på over 300.000 m3 mod fast lav distributionstarif i en periode.

Nye naturgaskunder, der ikke har været tilsluttet naturgasnettet inden for de seneste 36 måneder, og som samtidig står over for en minimumsinvestering ved tilslutning til nettet på 200.000 kr. ekskl. moms, kan vælge model D, hvor kunden betaler de direkte henførbare omkostninger forbundet med tilslutning til gasnettet og efterfølgende i en periode på 10 år betaler en lav tarif (tariffen pristalsreguleres) for den løbende naturgasdistribution + energisparebidrag – (energisparebidrag opkræves ikke for fjernvarmekunder og gasfyldestationer).